Heart For Yeshua

Máme za záměr sjednotit srdce věřících do jednoho.
Být jedno s Izraelem – Boží církví tam.
Série činností v České republice, světě a Izraeli.

Činnosti pod názvem Heart For Yeshua vznikly jako následná vize po sedmileté činnosti JESUSFORYOU, které zaštiťuje Alena Svobodová (AYA). JESUSFORYOU představuje činnost lidí, kteří slouží Ježíši (modlitby, šíření evangelia, následná péče) v České republice.

Činnost HEART FOR YESHUA není začleněná pod JESUSFORYOU, aby se do ní mohl zapojit každý a neměl problém, že vstupuje pod cizí činnost, je zde snaha o jednotnou činnost bez jména a hlavičky, všichni sloužíme stejnému Pánu, ale rozdílné organizace a jména nás často rozdělují. Název HEART FOR YESHUA je pouze orientační a nemá být zvýrazňován.

Velkým přáním AYI je, aby vedoucím byl sám Ježíš Kristus. Proto všechny činnosti vedou týmy, které dokáží držet jednotu a rovnost mezi sebou. Viditelně tu má být zřejmý vzor těla Kristova, jehož hlavou je sám Ježíš.
Vedoucí jednotlivých odvětví by měli mít schopnost ustoupit do pozadí a stát se rovnoprávnými s ostatními členy týmu. Jedincům by nemělo být bráněno fungovat ve své služebnosti a být tím, kdo kreativně působí a dává druhým podněty stejně jako oni jemu.

Zaměření je tedy všeobecně na církev jako sjednocení lidí, kteří jsou jedno s Kristem. Tato síla jednoty povolává i ostatní, aby vstoupili. Veřejnost vidí správnou činnost církve, která se zasahuje za národ a zem, bojuje za blaho druhých, a tak očišťuje často pokroucený pohled veřejnosti na církev. Takto jsou sjednocování skuteční věřící a ostatní jsou voláni, aby se jimi stali.

Cílem je spočinout před Boží tváří. Být v Boží přítomnosti. V uvědomění, že bez Krista nejsme schopni ničeho. Zveme Ježíše, aby On nás předcházel, ve všem byl přítomen – a vedl všechno. Že nás bude předcházet jako Izraelity na poušti. Nejhlubší význam je zde kladen na Boží slovo – Bibli. Bez znalosti Bible a stálém zůstávání v ní, není možné znát Boha. Stálé zůstávání v Božím slově je nevyhnutelné v těchto činnostech.
Církev je spojení věřících národů a věřících Židů v Ježíše Krista. Mají rozdílné služebnosti a Bůh přebývá uprostřed nich. Pravá oběť je přiblížení se blíž Bohu. Svatost je doprovodem Ducha svatého. Svatost Boha a svatost nevěsty. Nemáme být podobni světu, ale vědomi si svého postavení v Bohu, naší identity v jednotě s Bohem. To, kým skutečně jsme. Takto nejsme daleko od Božího království.

Kéž v České republice padají hranice nepřátelství mezi křesťany.
Láska se pokořuje. Milovat znamená být i zraňován, je nutné počítat s tím, pokud jsme bratry.
Pokoření i rány biče na našich zádech nás posouvají blíž k Pánu, dál na cestě za Ním.
Umenšení sebe v prospěch druhých, konec pýchy, „umývání nohou“, překračování zranění. Staré vzpomínky ať jsou utopeny v lásce, jednota s Kristem. Ježíš odpustil svým nepřátelům, přimlouval se za ně u Otce. Postoj, kterému nás učí svým výrokem: „Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“.


AYA:
Činnost: Koordinátor JESUSFORYOU a Heart For Yeshua
Církve: Křesťanské Sbory, Revive Israel
Rodina: vdaná, 2 děti /Mikuláš 13 let, Václav 10 let/

Teologické vzdělání: Jewish New Testament, Hebrew Bible

By using this website, you agree to the use of these cookies: necessary cookies for the functionality of the website, analytics cookies of site traffic, and third-party cookies. View more
Accept
Decline