CZ, SK

Iniciativa pro Českou republiku a Slovensko, HEART FOR YESHUA. Ne jen pro evangelizaci, ale také pro sjednocení věřících na jednom srdci.


Velké evangelizace

Naším cílem je na území ČR a SR vytvořit jednotné tělo církve uprostřed něhož bije jedno srdce pro Ježíše.

Velké evangelizace

INICIATIVA Srdce pro Ježíše, do které se zapojují organizátoři akcí v ČR a SR.

Nejen pro evangelizaci, ale i pro sjednocení věřících na jednom srdci


A řekl jim: “Jděte do celého světa, hlásejte evangelium veškerému stvoření.”. Marek 16,15

“… aby všichni jedno byli. Jako ty, Otče, jsi ve mně a já v tobě, ať jsou i oni v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. …” Jan 17,21

Oni pak vyšli a všude kázali a Pán působil s nimi a slovo dotvrzoval znameními, jež je doprovázela. Marek 16,20
Víme o volání Pána Ježíše Krista v této době kázat a šířit evangelium všemu stvoření, doprovázené Jeho znameními.
Skrze roky je evangelium kázáno průběžně všem věkovým skupinám lidí.
Tato velká evangelizační shromáždění jsou vyvrcholením činnosti církví, evangelistů a křesťanských služebníků.
Neslouží tedy jen prvotnímu seznámení obyvatel s evangeliem, zdaleka mnohem více slouží sjednocení služebníků na jednom srdci, sjednocení nevěsty Kristovy viditelně, ačkoliv jsme sjednoceni po léta na Duchu.
Tento způsob je forma evangelizace zvěstovaná opačným směrem, totiž zevnitř ven.
Sjednocená církev (na jednom srdci) se postaví před Krista s otevřeným srdcem, a spočine před Jeho tváří tak, jak jsme se každý z nás naučili svým srdcem před Krista předstupovat, a tak každý z nás v jednotě s Ním spočineme v jednotě spolu navzájem. Tato láska a jednota Ducha založená na upřímném a opravdovém poznání svojí podstaty v Kristu jako výsledek upřímného vztahu s Ním odráží naší podstatu Krista v nás.
Slovo „znát“ se v Bibli vyskytuje velmi často, v mnoha případech. Hlavně ve významu našeho přístupu k Bohu a Jeho přístupu k nám. Máme znát hlas svého Pána. On zná své lidi.
Toto slovo má hlubší význam… Znát, přátelit se, milovat.
Je tedy potom naše srdce onou svatyní v chrámě našeho těla, onou svatyní, kde se setkáváme s Bohem na naší niterné osobní úrovni?
Svolání takovýchto lidí znamená, že Duch svatý sjednotí ty, kdo znají Ježíšův hlas. A církev se zaskví ve své kráse. A tak bude evangelium zvěstováno ne jako volání lidí zvenku dovnitř – pro ně někam do neznáma, ale zevnitř ven, na základě skutečného hmotného důkazu v nás. Jednoty s Bohem a navzájem mezi sebou.
Evangelium nebude kázáno jen slovem, ale bude doprovázeno znameními, která potvrzují jednotu mezi učedníky a jejich hluboký vnitřní náboj, náboj Ducha svatého, lásky a jednoty.
Soustředěnost nebude zaměřena na jednotlivé služebníky, ale na Ducha svatého a pravdu Božího slova.
Jedná se tedy o sjednocení těla Kristova, které se všemi svými částmi na základě síly Ducha svatého budou fungovat a jednat každý ve své činnosti, navzájem se doplňovat a vlna zvěstování Krista nevěřícím bude hluboká a široká na povelu odevzdaného srdce každé z části těla Kristova.
Proto všechny představy o běžné akci splývají do jednoduché roviny – odevzdání každý sám sebe Kristu, v úplné odevzdanosti bytí každého z nás takového jaký je, bez snah přiblížit se tomuto světu.

Vybízím vás tedy, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli v živou, svatou, Bohu příjemnou oběť: to je ta duchovní bohoslužba, kterou máte konat. Římanům 12:1Název Heart for Yeshua vyjadřuje odpověď Kristu na Jeho čin, který vykonal pro lidstvo. On sám sebe obětoval, abychom mohli věčně žít, nezastavil se ani před těžkými břemeny kříže, a to z lásky. Nevěsta stojící před Ním odpovídá jednomyslně tím, že Mu dává své srdce, plně zaměřena na Něj. Jméno Krista v názvu je v hebrejštině proto, že voláme k Bohu nejen celé země, ale i Izraele a uvědomujeme si duchovní sjednocení s izraelským národem, který po roky zakoušel moc svého Boha, ke kterému jsme se přidali i my. Podtextem je i duchovní sjednocení s Izraelem, který rozpoznal v Ježíšovi svého Mesiáše.
Ačkoliv vyhlížíme nebeský Jeruzalém, stále na této zemi náš Bůh byl vždy Bůh Izraele, o kterém čteme v Bibli.

Nejedná se však o neutrální a bezduché sjednocení se na upínání se k izraelské zemi, náboženství a vůbec zde nejde o celoplošném přijetí všeobecného náboženství.

Cíle:

Sestavit samostatně působící tým Čechů a Slováků, kteří společnými silami vytvoří celou akci. Tento tým by měl působit s těmito charakteristickými prvky:

  • Rovnost mezi všemi; působnost bez nastavené hierarchie, místo toho přirozená schopnost vzít si určitý úkol na starost, vůdčí osobnosti začlení do svých činností lidi, kteří potřebují vést a raději jsou vedeni; schopnost respektovat dalšího bratra ve stejné služebnosti, respektování vedoucích mezi sebou, jedna služba může mít více vedoucích, rozvoj kreativity jednotlivců; vědomí, že Ježíš Kristus je sám Vůdcem.
  • Realizace každého, kdo touží sloužit ve své specifické službě; schopnost vůdčích osobností respektovat další služebníky ve stejných oblastech.
  • Sloužit, ale více uctívat, stálé napojení na Pána.
  • Spočinutí všech před Pánem, bok po boku, správné namíchání prvotní lásky (Zj 2:4) a služby (Zj 3:15).
  • Neoslabení stálé radosti v Pánu.
  • Dokonalé modlitební krytí, týmy, město, místní lidé, přítomnost Ducha svatého.
  • Zapomenout na své postavení a být zkrátka člověkem.
  • Vize jednoty, sjednocení s Kristem a s církví po celé zemi a v Izraeli.

Působit společně jako nevěsta Kristova, největším zaměřením akce je
BÝT JEDNO.
Už společné domlouvání, modlitby a příprava je národním sjednocením služebníků Božích.

Hlavní kritéria pro všechny otázky ohledně akce vyčleňuje Boží slovo – Bible
a rozhodnutí týmu v jednotě Ducha.

Projekt

Půst za Česko a Slovensko:

By using this website, you agree to the use of these cookies: necessary cookies for the functionality of the website, analytics cookies of site traffic, and third-party cookies. View more
Accept
Decline